Medycyna sportowa jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej wykorzystującą osiągnięcia antropologii, biochemii i fizjologii, psychologii, dietetyki i teorii treningu sportowego oraz dyscyplin klinicznych, jak ortopedia, traumatologia, pediatria, choroby wewnętrzne, kardiologia i rehabilitacja. Podstawowym celem medycyny sportowej jest ochrona zdrowia osób biorących udział w aktywności fizycznej począwszy od zajęć wychowania fizycznego do sportu wyczynowego, od rekreacji do treningu zdrowotnego i od profilaktyki chorób do ich leczenia i rehabilitacji. Medycyna sportowa zajmuje się człowiekiem aktywnym fizycznie w zdrowiu i chorobie we wszystkich okresach jego życia. W odróżnieniu od innych dyscyplin medycznych, medycyna sportowa obejmuje całość procesów fizjologicznych i patologicznych jakie dokonują się w organizmie pod wpływem lub braku aktywności fizycznej.

Historia medycyny sportowej rozpoczyna się w latach 30-tych ubiegłego wieku, gdy zaczęto tworzyć skoordynowany system opieki medycznej nad sportowcami, prowadzony początkowo przez lekarzy wojskowych wykształconych w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Pierwszy Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych odbył się w dniach 10-16 lutego 1937 roku w Worochcie. Pierwszym przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych został prof. med. Gustaw Adolf Szulc, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, natomiast wiceprzewodniczącym został prof. med. Władysław Dybowski – członek zarządu The International Federation of Sports Medicine (FIMS).

Drugi Zjazd Naukowy Polskich Lekarzy Sportowych odbył się w Zakopanem w lutym 1939 roku podczas Międzynarodowych Zawodów The International Ski Federation w narciarstwie nordyckim i alpejskim. Po drugiej wojnie światowej w 1947 roku reaktywowano działalność Stowarzyszenia z inicjatywy dr med. Juliusza Majkowskiego – pierwszego prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych w powojennej Polsce. Rozwój nauk medycznych i nauk o sporcie oraz dążenie środowiska sportowo-lekarskiego do nadania stowarzyszeniu roli integrującej działania naukowe i organizacyjne w dziedzinie medycyny sportowej spowodowało rozszerzenie formuły członkowskiej Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych i przekształcenie w Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) podczas IX Zjazdu Naukowego Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych w Łodzi w listopadzie 1961 roku. Pierwszym prezesem PTMS został lekarz fizjolog Włodzimierz Jan Missiuro – w latach 1942–1946 profesor Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, od 1946 roku profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej w ponad 80-letniej historii odegrało kluczową rolę w rozwoju opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo poprzez koordynację systemu poradnictwa sportowo-lekarskiego i prowadzenie szkoleń do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej zapewniającej uprawnienia do pełnego orzecznictwa sportowo-lekarskiego, kursów ABC Medycyny Sportowej wprowadzających do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz organizacji zjazdów naukowych i kongresów międzynarodowych, publikacji książek i artykułów naukowych oraz opracowywania rekomendacji PTMS dotyczących aktywności fizycznej w aktualnych problemach zdrowotnych.


Zjazdy i Kongresy Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1937 po dzień dzisiejszy

 • Worochta: I Zjazd Polskich Lekarzy Sportowych i powołanie Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych. I Zjazd Naukowy Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych i wybór prof. med. Gustaw Adolf Szulc na Prezesa SLS.

  1937

 • Zakopane: II Zjazd Naukowy Polskich Lekarzy Sportowych, II Naukowy Zjazd SLS; W czasie Międzynarodowych Zawodów Narciarskich FIS.

  1939

 • Warszawa: Reaktywacja Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych. I Walny Zjazd SLS i wybór dr med. Juliusza Majkowskiego na Prezesa SLS.

  1947

 • Warszawa: II Walny Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych i III Zjazd Naukowy Polskich Lekarzy Sportowych i wybór dr med. Wacława Sidorowicza na Prezesa SLS.

  1948

 • Warszawa: III Walny Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych

  1949

 • Warszawa: IV Zjazd Naukowy Polskich Lekarzy Sportowych „Opieka medyczna nad zawodnikiem wyczynowym” i wybór dr med. Juliusza Majkowskiego na Prezesa SLS.

  1950

 • Warszawa: V Zjazd Naukowy Polskich Lekarzy Sportowych „Próby czynnościowe układu krążenia w ocenie zdolności przystosowawczych do wysiłków fizycznych”.

  1951

 • Poznań: VI Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych „Badania czynnościowe w ocenie wydolności fizycznej ustroju”. Wybór dr med. Zdzisława Zajączkowskiego na Prezesa SLS.

  1953

 • Kraków: VII Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych „Fizjologiczne i patologiczne aspekty wytrenowania i przetrenowania”. Wybór dr med. Eligiusza Preislera na Prezesa SLS.

  1957

 • Wrocław: VIII Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych „Zdrowie i rozwój fizyczny młodzieży uprawiającej sport. Możliwości wykorzystania w medycynie profilaktycznej różnych form wychowani a fizycznego”. Ponowny wybór doc. dr med. Eligiusza Preislera na Prezesa SLS.

  1959

 • Łódź: IX Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych „Aktywność fizyczna osób starszych i sportowców - seniorów”. Przekształcenie SLS w Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej i wybór prof. med. Włodzimierza Jana Missiuro na Prezesa PTMS.

  1961

 • Warszawa: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Ponowny wybór prof. med. Włodzimierza Jana Missiuro na Prezesa PTMS.

  1963

 • Poznań: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Wpływ wysiłku fizycznego na przemiany metaboliczne organizmu i uszkodzenia stawów w sporcie”. Wybór dr med. Seweryna Łukasika na Prezesa PTMS.

  1965

 • Wrocław: XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Czynniki meteorologiczne a wysiłek fizyczny”. Ponowny wybór dr med. Seweryna Łukasika na Prezesa PTMS.

  1968

 • Olsztyn: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aspekty zdrowotne wczesnej specjalizacji sportowej” i patofizjologia narządu ruchu zawodników różnych dyscyplin sportowych”.

  1969

 • Katowice: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medyczne aspekty sportu kobiecego; Problemy wydolności fizycznej i Urazy sportowe”. Ponowny wybór dr med. Seweryna Łukasika na Prezesa PTMS.

  1972

 • Łódź: XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Przeciążenia układu nerwowego, układu oddechowego, układu krążenia i układu ruchu; Zespoły hipokinezji – profilaktyka i kliniczne następstwa. Wpływ wysiłku fizycznego na organizm”. Wybór prof. dr hab. n. med. Stanisława Kozłowskiego na Prezesa PTMS.

  1974

 • Szczecin: XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Rola medycyny sportowej w kształtowaniu zdrowotności społeczeństwa; Kryteria wytrenowania organizmu. Zmiany patologiczne kręgosłupa a sport”. Ponowny wybór prof. dr hab. n. med. Stanisława Kozłowskiego na Prezesa PTMS.

  1977

 • Bydgoszcz: XVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „…”

  1979

 • Wrocław: XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Zagadnienia odnowy biologicznej w sporcie; Choroby i urazy stóp u sportowców; Zagadnienia kardiologiczne, chirurgiczne i fizjologiczne”. Ponowny wybór prof. dr hab. n. med. Stanisława Kozłowskiego na Prezesa PTMS.

  1981

 • Gdańsk: XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Obrażenia tkanek miękkich; Aspekty medyczne sportu kobiecego; Odległe następstwa uprawiania sportu”. Ponowny wybór prof. dr hab. n. med. Stanisława Kozłowskiego na Prezesa PTMS.

  1984

 • Wydanie 1. Numeru Czasopisma Medycyna Sportowa jako dalekiej kontynuacji „Przeglądu Sportowo- Lekarskiego” z lat 1929-1939.

  1985

 • Warszawa: XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Sesja Fizjologiczna; Sesja Traumatologiczna i Tematy wolne”. Wybór prof. dr hab. n. med. Bolesława Buły na Prezesa PTMS.

  1987

 • Jelenia Góra: XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Problemy medycyny sportowej dzieci i młodzieży; Fizjologia wysiłku fizycznego; Traumatologia sportowa; Tematy wolne”. Wybór prof. dr hab. n. med. Artura Dziak na Prezesa PTMS.

  1990

 • Spała: XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Ortopedia i traumatologia; Kardiologia; Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego”. Wybór prof. dr hab. n. med. Romualda Lewickiego na Prezesa PTMS.

  1993

 • Kraków: XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej połączony z I Międzynarodowym Sympozjum Medicina Sportiva „Sport a zdrowie; Wysiłek fizyczny- problemy fizjologiczne i kliniczne; Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Wybór prof. dr hab. n. med. Jerzego Smorawińskiego na Prezesa PTMS.

  1996

 • Poznań: XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku;” Ponowny wybór prof. dr hab. n. med. Jerzego Smorawińskiego na Prezesa PTMS.

  1999

 • Warszawa: XXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna sportowa w trosce o zdrowie i sukces”; Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Wybór prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Klukowskiego na Prezesa PTMS.

  2002

 • Wrocław: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Sportowej „Postępy w medycynie sportowej”. Wybór prof. dr hab. n. med. Anny Jegier na Prezesa PTMS.

  2005

 • Wybór prof. dr hab. n. med. Anna Jegier do Zarządu European Federation of Sports Medicine Associations (Executive Committee)

  2005

 • Wybór prof. dr hab. n. med. Anna Jegier do Zarządu European Federation of Sports Medicine Associations (Executive Committee).

  2005

 • Jawor nad Soliną: XXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej; Fizjologia wysiłku fizycznego; Ortopedia i traumatologia w medycynie sportowej”.

  2007

 • Warszawa: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

  2008

 • Łódź: XXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie”. Ponowny wybór prof. dr hab. n. med. Anny Jegier na Przewodniczącą PTMS.

  2009

 • Warszawa: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”.

  2010

 • Bydgoszcz: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej”.

  2011

 • Wrocław: XXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia”, wybór dr n. med. Andrzeja Bugajskiego na Przewodniczącego PTMS.

  2013

 • Zielona Góra: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Od profilaktyki do sukcesu sportowego”.

  2015

 • Łódź: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Nowe technologie w medycynie sportowej. Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa- największą wartością”.

  2016

 • Wrocław: XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „80-lecie medycyny sportowej w Polsce – wyzwania na przyszłość”. Ponowny wybór dr n. med. Andrzeja Bugajskiego na Przewodniczącego PTMS.

  2017

 • Wybór prof. dr hab. n. med. Anny Jegier na Wiceprezydenta European Federation of Sports Medicine Associations.

  2017

 • Gdynia: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna dla sportu, sport dla medycyny”.

  2018

 • Wrocław: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Standardy i kontrowersje w medycynie sportowej”.

  2019

 • Szczecin: XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Od zdrowia do wyczynu”, wybór prof. dr hab. n. med. Tomasza Kostki na Przewodniczącego PTMS.

  2022

 • Ponowny wybór prof. dr hab. n. med. Anny Jegier na Wiceprezydenta European Federation of Sports Medicine Associations.

  2022

 • Wrocław: XII Kongres Medycyny Sportowej EFSMA „Sporty Life – Healthy Life”.

  2023

Kuński H. Siedemdziesiąta rocznica powołania Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych w Polsce. Medicina Sportiva Practica 2006; 7(4): 46-49.
Kuński H. Dzieje medycyny sportowej w Polsce. Tom I (1901-1950). Wydawnictwo PTMS Łódź 2005.
Kuński H. Dzieje medycyny sportowej w Polsce. Tom II (1951-2000). Wydawnictwo PTMS Łódź 2009.

Partnerzy PTMS