STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Pobierz statut w PDF

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  - Prawo        o stowarzyszeniach (tj. z 2001r., Dz. U. Nr 79, poz. 855) i niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejsce działalności Prezesa
 3. Stowarzyszenie może posiadać oddziały, jako terenowe jednostki
 4. PTMS posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji mających taki sam albo podobny cel działania.

 

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma charakter naukowo-dydaktyczny.
 2. Podmiotem zainteresowań Stowarzyszenia jest Człowiek aktywny fizycznie w stanie zdrowia i choroby we wszystkich okresach życia.
 3. Przedmiotem zainteresowań jest:
  1. poznanie naukowych podstaw procesów fizjologicznych i patologicznych, jakie dokonują się w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego lub jego braku,
  2. ochrona zdrowia osób biorących udział w sporcie, zajęciach rekreacyjnych i wychowaniu fizycznym,
  3. profilaktyka chorób przewlekłych,
  4. leczenie chorób będących następstwem aktywności

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie zwłaszcza następujących działań w zakresie określonym w § 5 statutu:

 • inspirowanie badań naukowych,
 • upowszechnianie wiedzy,
 • współdziałanie w podnoszeniu umiejętności zawodowych,
 • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w ich działalności naukowej, zawodowej i kształceniu.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swe cele w miarę możliwości zwłaszcza poprzez:

 • organizowanie kongresów naukowych,
 • organizowanie sympozjów naukowych,
 • organizowanie kursów w ramach kształcenia podyplomowego, kształcenia ustawicznego;
 • wspieranie wydawania czasopism i monografii związanych z medycyną sportową,
 • współdziałanie z innymi odpowiednimi instytucjami i Naczelną Radą Lekarską;
 • formułowanie stosownych opinii, wniosków i postulatów.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być lekarze oraz inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane przedmiotem działalności
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający pełnię praw publicznych i pragnący urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą w ciągu sześciu miesięcy od       daty     złożenia     deklaracji          zawierającej                        rekomendację     dwóch  członków Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w kongresach/ sympozjach naukowych, kursach podyplomowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. aktywnego realizowania celów stowarzyszenia i uczestniczenia w jego działalności.

 

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia i deklarująca dobrowolnie określone świadczenia na jego
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej

 

§ 11

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju medycyny
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłat za składki członkowskie obowiązujących na rzecz
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz

 

§ 12

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • rezygnacji z przynależności złożonej na piśmie Zarządowi Głównemu
 • wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia,
 • pozbawienia członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu,
 • śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pozbawienie praw publicznych,
 • skreślenia przez Zarząd Główny z listy członków z powodu zalegania ze składkami zgodnie z 14 pkt 2.

 

§ 14

 1. Zarząd Główny może wykluczyć członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia z powodu:
  • systematycznego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązku aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia i uczestniczenia w jego działalności,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • popełnienia czynu hańbiącego,
 2. Zarząd Główny może skreślić członka z Stowarzyszenia z powodu 2-letniej zaległości w realizowaniu obowiązku opłacania składek członkowskich mimo udzielonego pisemnego
 3. W razie wykluczenia z powodu zaległości w realizowaniu obowiązku opłacania składek członkowskich Zarząd Główny może uchwałą przywrócić członkostwo po uregulowaniu zaległych składek.

 

§ 15

 1. W razie skreślenia członka zwyczajnego na podstawie 14 pkt. 2 Zarząd Główny może uchwałą przywrócić członkowstwo po uregulowaniu zaległych składek.
 2. Z powodu rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia członek honorowy może być pozbawiony członkowstwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 16

Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia bądź skreślenia ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zebrania Członków w takiej sprawie jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Naczelne władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

 

§ 18

 1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata do momentu wyboru nowych składów tych władz. Wybory te winny zostać przeprowadzone do końca roku kalendarzowego, w którym upływają cztery lata od ostatnich wyborów.
 2. W razie zmniejszenia się w okresie kadencji składu władzy Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą uzupełniać swój skład w drodze Liczba członków kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków danej władzy.
 3. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego można pełnić przez dwie kolejne Prezes Zarządu Głównego może zrzec się funkcji przed upływem trwania kadencji. W wyżej wymienionym wypadku oraz w czasie innej trwałej nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki Prezesa Zarządu Głównego przejmuje Wiceprezes ds. Naukowych do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wiceprezes ds. Naukowych oraz Zarząd Główny zobowiązani są do zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających bez zbędnej zwłoki. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się gdy do upływu kadencji pozostało mniej niż jeden rok kalendarzowy.

 

§ 19

 1. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej uchwały naczelnych władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli naczelna władza Stowarzyszenia nie postanowi inaczej jej uchwały są podejmowane w głosowaniu
 3. Wybory i odwoływanie władz Stowarzyszenia oraz ich członków odbywają się w głosowaniu

 

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny co najmniej raz na 2 lata:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek zarządów, co najmniej trzech oddziałów lub co najmniej 1/3 członków
 3. W przypadkach określonych w 20 ust. 2 pkt 2) i 3) Walne Zebranie Członków winno odbyć się w okresie 3 miesięcy od daty złożenia Zarządowi Głównemu żądania lub wniosku, a porządek obrad winien zawierać także sprawy wskazane w żądaniu lub wniosku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia członków, z co najmniej 6-tygodniowym Do tego czasu wnioski w sprawie porządku obrad mogą pochodzić od podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, wskazanych w §20 ust. 2 statutu.
 5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
 6. W pierwszym terminie zebrania uchwały Walnego Zebrania Członków wymagają udziału w głosowaniu, co najmniej połowy członków.
 7. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad może podejmować prawomocne uchwały w drugim terminie po upływie 30 minut od terminu pierwszego, bez względu na ilość obecnych członków.
 8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą sprawy, które nie zostały w niniejszym statucie zastrzeżone do właściwości innych władz Stowarzyszenia, w szczególności:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych, o ile statut niniejszy nie stanowi inaczej,
 • nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 • wykluczanie członków zwyczajnych,
 • wybór oraz odwoływanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • udzielanie względnie odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 • rozwiązanie Stowarzyszenia      i     przeznaczenie     majątku    likwidowanego

 

§22

W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Zarząd Główny jest najwyższą, władzą Stowarzyszenia kierującą całokształtem działalności Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes i 12 członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona Wiceprezesa Naukowych, Wiceprezesa ds. Organizacyjnych, Sekretarza i Skarbnika, którzy wraz z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Pracami Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego kieruje
 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu Głównego i prezydium Zarządu Głównego uchwalony przez Zarząd Główny.
 5. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku
 6. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego jego kompetencje - określone przez Zarząd Główny - posiada Prezydium Zarządu Głównego.
 7. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, między posiedzeniami Zarządu Głównego.
 8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • realizowanie celów Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • uchwalanie szczegółowych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 • organizowanie co dwa lata zjazdów naukowych Stowarzyszenia oraz w okresach między zjazdami - sympozjów naukowych, ustalając ich miejsce, termin, tematykę, powołując przewodniczących komitetów organizacyjnych i ustalając głównych referentów,
 • zatwierdzanie innych imprez naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie lub jego oddziały,
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji mających taki sam albo podobny cel działania,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • uchwalanie rocznych budżetów Stowarzyszenia,
 • uchwalanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, także z działalności finansowej oraz składanie tych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 • powoływanie i likwidowanie oddziałów Stowarzyszenia oraz koordynowanie ich działalności i nadzór nad nimi,
 • zawieszanie działalności oddziałów lub ich zarządów względnie ich uchwał, gdy są sprzeczne z prawem, statutem lub uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia,
 • powoływanie zarządu tymczasowego oddziału w przypadku zawieszenia zarządu oddziału,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych,
 • prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia, uwzględniającego członkostwo w Oddziałach,

 

 • stawianie wniosków o tytuł honorowego członka Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 • zgłaszanie listy kandydatów Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia w wyborach do nowego Zarządu Głównego. Proponowana lista kandydatów może być uzupełniona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 • współpraca z władzami państwowymi, administracyjnymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie działań

 

§ 25

Do obsługi administracyjnej władz statutowych Stowarzyszenia Zarząd powołuje Sekretariat Stowarzyszenia. Sekretariat Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu pracy Zarządu Głównego PTMS uchwalonego przez Zarząd Główny.

 

§ 26

 1. W ramach Stowarzyszenia działa Biuro Certyfikatów PTMS, którego zadaniem jest w szczególności przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków złożonych przez zainteresowanych lekarzy w celu uzyskania Certyfikatu PTMS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Biurem Certyfikatów kieruje Wiceprezes d/s
 3. Zasady działania Biura Certyfikatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

Główna Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, z wyłączeniem działalności Sądu Koleżeńskiego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. prawo uczestniczenia jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego,
  2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem celowości, gospodarności, rzetelności i prawidłowości tej działalności oraz zgodności ze statutem i uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia,
  3. przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów z przeprowadzanych kontroli i wniosków,
  4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
  5. żądanie zwołania przez Zarząd Główny Walnego Zebrania Członków,
  6. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów

 

Sąd Koleżeński

§ 28

 1. Sąd koleżeński rozstrzyga spory między członkami stowarzyszenia związanych z członkowstwem w Stowarzyszeniu oraz karania członków Stowarzyszenia za czyny będące naruszeniem statutu lub uchwał władz Składa się on z 5 członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 

§ 29

 1. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
 3. Spory między członkami Stowarzyszenia w sprawach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu są rozpatrywane przez Sąd Koleżeński na ich zgodny
 4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim w sprawie ukarania członka Stowarzyszenia za czyn będący naruszeniem statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia wszczyna się na wniosek władz

 

§ 30

Za czyny określone w § 28 ust. 1, z uwzględnieniem § 16 statutu, Sąd Koleżeński może wymierzyć jedną z następujących kar:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres w granicach od trzech miesięcy do jednego roku,

 

§ 31

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia przysługuje wnioskodawcy i ukaranemu prawo odwołania się od orzeczenia do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 

Rozdział V Oddziały Stowarzyszenia

§ 32

 1. Na pisemny wniosek co najmniej 12 członków Zarząd Główny może powołać Oddział Stowarzyszenia ustalając obszar jego działania i siedzibę oraz powołując pełnomocnika Zarządu Głównego do spraw organizacji Oddziału.
 2. Pełnomocnik do spraw organizacji Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia deklarujących przynależność do Oddziału.

 

§ 33

Władzami Oddziału są:

 • Walne Zebranie Członków Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 34

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału tworzą członkowie Stowarzyszenia deklarujący przynależność do Oddziału.
 2. Członek Stowarzyszenia może należeć tylko do jednego Oddziału.
 3. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio § 20 i 21 niniejszego statutu z tym, że Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną o terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych, o ile statut niniejszy nie stanowi inaczej,
 • wybór oraz odwoływanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjne Oddziału,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • udzielanie względnie odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału.

 

§ 36

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału całokształtem działalności Oddziału kieruje Zarząd Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału tworzą: Prezes, Sekretarz i
 3. Pracami Zarządu Oddziału kieruje
 4. Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio 19 i § 23 ust. 5 statutu.
 5. Zasady i tryb działania Zarządu Oddziału może określać regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

 

§ 37

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 • realizowanie w ramach Oddziału celów Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 • uchwalanie szczegółowych kierunków i programów działania Oddziału,
 • kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,
 • uchwalanie sprawozdań z działalności Oddziału oraz składanie tych sprawozdań Zarządowi Głównemu i Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Zarządowi Głównemu wniosków i postulatów dotyczących działalności

 

§ 38

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału.

 

§ 39

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Do Komisji rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio 27 statutu.

 

§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 • prawo uczestniczenia jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

Oddziału,

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności

merytorycznej i finansowej Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem celowości, gospodarności, rzetelności i prawidłowości tej działalności oraz zgodności ze statutem oraz uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału,

 • przedstawianie Zarządowi Oddziału protokołów z przeprowadzanych kontroli i wniosków,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz

wniosków w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,

 • żądanie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

Rozdział VI Wyróżnienia i odznaczenia

§ 41

 1. Stowarzyszenie ma prawo wyróżniania i odznaczać osoby zasłużone w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub dla samego
 2. Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Stowarzyszenie jest godność Członka Honorowego
 3. Stowarzyszenie może przyznać także inne odznaczenia w postaci:
  1. Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej”,
  2. Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej”.
 4. Odznakę i Medal PTMS przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia za wybitny wkład w rozwój
 5. Rodzaje i zasady przyznawania odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków

 

Rozdział VII Majątek Stowarzyszenia

§ 42

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i

 

 1. Całością majątku Stowarzyszenia administruje Zarząd Główny.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
  • dochody z własnej działalności,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia,
  • wpływy z ofiarności
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest współudział Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub Sekretarza Zarządu Głównego.
 5. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagają dwóch podpisów: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub Sekretarza Zarządu Głównego.

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43

 1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz uchwały o jego zmianie są podejmowane większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków
 2. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu i przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, jeżeli co najmniej 4/5 z tej liczby oświadczy się za rozwiązaniem

 

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 44

 1. Wątpliwości wynikłe na tle interpretacji niniejszego statutu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia właściwego Sądu

Tekst jednolity Statutu. (Tekst po zmianach zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie Sądu z dnia 28.02.2014 r.)

Partnerzy PTMS